Head GISDTDA

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

       นายเชาวลิต   ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  5 ศูนย์ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร     ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศรวมไปถึงนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 17/9/2557 0
Share :