Head GISDTDA

การร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สทอภ.  เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนรับรู้ รับทราบความสำคัญ กิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมทักษะพร้อมทั้งให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดความคิดและนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

Admin 28/8/2557 0
Share :