Head GISDTDA

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

      นายเชาวลิต  ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ต้อนรับ พ.ต.ท. ประวุธ  วงศ์สีนิล หัวหน้าคณะและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม  และบุคลากรของตำรวจภูธรภาค 2 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพในการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 8/9/2557 0
Share :