Head GISDTDA

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

     นายเชาวลิต  ศิลปทอง  รองผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับ นายธีระวุฒิ  สุคนธประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น “ทิศทางวิจัยและพัฒนาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยด้านน้ำ”   ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยของกรมทรัพยากรน้ำเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ำในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ำ

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 5/9/2557 0
Share :