Head GISDTDA

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 1 กันยายน 2557

     นายเชาวลิต  ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (สสป.ลาว) ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ที่เข้ารับอบรมหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณาจารย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 9/9/2557 0
Share :