Head GISDTDA

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรม "การตีความภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับหน่วยข่าวกรองทางทหาร"

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรมในหัวข้อ การตีความภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับหน่วยข่าวกรองทางทหาร
ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคาร GISTDA Academy บางเขน
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของ ทบ. ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล โดยเฉพาะในด้านการแปลตีความภาพถ่ายเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศ การเรียนรู้ภาคทฤษฎีของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และฝึกปฏิบัติการบิน ณ กรมยุทธโยธาทหารบก
รวมไปถึงการประมวลผลภาพถ่ายเพื่อเป็นตัวอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสำรวจภาคพื้นพิภพ จากจิสด้า เป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรม ทั้งนี้ มีกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 35 นาย

Admin 15/2/2561 452 0
Share :