Head GISDTDA

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ

  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม A         โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวเปิดประชุม

      การประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และมหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำและใช้งานภูมิสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกัน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Admin 18/8/2557 0
Share :