Head GISDTDA

จิสด้าฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานภาพถ่ายจากยูเอวีเพื่อการจัดการที่ดิน

เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 จิสด้า หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการจัดการที่ดิน ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน
การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการสนาม (บินภ่ายภาพด้วย UAV บริเวณภายในเทคโนธานี อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับ การประยุกต์ใช้ในงานด้านการแผนที่ หลักการรังวัดจากภาพถ่ายทางอากาศ กระประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ การวางแผนการบิน การบินถ่ายภาพ และการทำแผนที่ เพื่อนำมาทำการปรับแก้ และผลิตแผนที่ให้ตรงกับมาตรฐาน นำมาใช้ในการอ้างอิง พิสูจน์สิทธิ์ทางกฎหมาย ลดข้อพิพาทได้ ส่งผลให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 40 ท่าน

Admin 10/8/2561 372 0
Share :