Head GISDTDA

จิสด้าลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice และ AgroGis Roi-Et4.101 สร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์

จากการที่ GISTDA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยได้พัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในรูป Web Application : http://g-rice.gistda.or.th และ Mobile Application : G-rice Thungkula สามารถนำมาใช้จัดการและสร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดการแปลงเพาะปลูก ข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก ผลผลิต และมาตรฐานการเพาะปลูก ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี QR Code ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแปลงเพาะปลูก และตรวจสอบมาตรฐานการเพาะปลูก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้นรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ผลสำเร็จของโครงการ 5 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับ Gistda นำนวัตกรรมนี้ ไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดการข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในรูป Web Application : http://agrogis4.101.roiet.go.th/ และ Mobile Application :  AgroGis Roi-Et4.101 ครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2563 Gistda ได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice Thungkula และ AgroGis Roi-Et4.101 สร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับหน่วยงานภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่มของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการส่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ประกอบด้วย


ครั้งที่1/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร


ครั้งที่2/2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยอบรมให้กับ สปก.จังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยเสวนา “ตุ้มโฮมน้องพี่ เกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นเพื่อสังคม” เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร และโรงพยาบาลพนมไพร


ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการ อบต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยส่งเสริม จัดเก็บข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ตำบลกกโพธิ์


ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ยางพารา ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด


ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยส่งเสริม จัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลข้าวในฤดูกาลเพาะปลูก 2562 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 2 และ 7 ตำบลโพนทราย

Admin 18/11/2562 0
Share :