Head GISDTDA

จิสด้าร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อบรมและส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice มาสร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

GISTDA ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice มาใช้ในการจัดเก็บ ลงข้อมูลขั้นตอนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรจัดทำ QR Code ของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรขึ้น โดยมีกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย จากพื้นที่บ้านเมืองเตา บ้านหนองฮี และบ้านกลางกี่ ของตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการและสร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ที่เกษตรเพาะปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว และการนำไปบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้จัดทำเป็น QR Code ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้นำไปสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้น และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยการอบรมและส่งเสริมการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice มาใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Admin 23/2/2563 0
Share :