Head GISDTDA

ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

          สทอภ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนาพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ขึ้นที่ หมู่ 1 บ้านใต้  หมู่ 2 บ้านคลองเสลา หมู่ 3 บ้านใหม่คลองอังวะ และ หมู่4 บ้านอีมาด-อีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอ บ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี ครอบคลุมพื้นที่ 14,454 ไร่ 97 ตารางวา โดยนำข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงไทยโชต  และข้อมูลภมูิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายแปลง การบริหารจัดการและแกไ้ขปญหาน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร การติดตามการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ป่า ผลที่ได้จากโครงการ ประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการ มีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและชมุชน เพื่อให้ เป็นพื้นที่บูรณาการแก้ไขปญหาและพัฒนาต้นแบบของประเทศให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้นำใช้ในการบริหารจัดการ พื้นที่อย่างยั่งยืน

35-1.jpg

ภาพจากดาวเทียมไทยโชต วันที่ 14 มกราคม 2556  บริเวณพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปญหาและ พัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ตามแนวพระราชดำริ และภาพกิจกรรมการนำข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

Admin 28/7/2558 1151 0
Share :