Head GISDTDA

สำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ประจำสนามบินและสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำเส้นทางบิน

สำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ประจำสนามบินและสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำเส้นทางบิน

          การหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่ตั้งสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ภายใต้โครงการสำรวจ ข้อมูลพิกัดภมูิศาสตร์สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำสนามบินและสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ประจำเส้นทางบิน ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นการสำรวจและรังวัดโดยวิธีการรังวัดด้วยดาวเทียมเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียม (Global Positioning System:GPS) หรือ ระบบดาวเทียมนำร่อง (Global Navigation Satellite  System : GNSS) และวิธีการรังวัดด้วยกล้องสำรวจประมวลผล (Total Station) การรังวัดในภาคสนาม ได้แก่  การสำรวจค่าพิกัดโยงยึดทางราบเพื่อเป็นหมุดออกงานรังวัด และออกงานสำหรับกล้องประมวลผลโดยใช้ หมุดหลักฐานดาวเทียมควบคุมสำรวจทางราบภายในสนามบิน โดยตรวจสอบค่าความถูกต้องด้วยวิธีการปรับแก้ กับสัญญาณโครงข่ายดาวเทียมอ้างอิง IGS (International GNSS Service) และได้กำหนดสร้างหมุดออกงาน  (Backsight) ขี้นมาใหม่ ในกรณีหมุดหลักฐานดาวเทียมควบ คมุสำรวจทางราบภายในสนามบินชำรดุ หรือเสียหาย  เพื่อสำรวจและรังวัดพิกัดภมูิศาสตรข์องตำแหน่งสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำสนามบิน และสถานี วิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำเส้นทางบิน มีดังนี้

• สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Non-Directional Beacon (NDB)

• สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Doppler Very High Frequency Omni-Directional    Radio Range (DVOR) 

• สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Very High Frequency Omni-Directional Radio Range    (VOR) - สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Distance Measuring Equipment (DME)

• ระบบวิทยุเครื่องช่วยในการบินลง (Instrument Landing System: ILS) ประกอบด้วย 

• สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Glide Path (GP)

• สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Localizer (LLZ)

• สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Outer Marker (OM) 

• สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ Middle Marker (MM) 

• ตำแหน่งอ้างอิงทางวิ่ง Runway Threshold

38-1.jpg

 

39-1.jpg

พื้นที่ดำเนินการสำรวจมีดังนี้

1. สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำสนามบิน จำนวน 32 แห่งได้แก่

- สนามบินเชียงราย
- สนามบินแม่ฮ่องสอน
- สนามบินเชียงใหม่
- สนามบินน่าน
- สนามบินลำปาง
- สนามบินแพร่
- สนามบินตาก
- สนามบินแม่สอด
- สนามบินพิษณุโลก
- สนามบินเพชรบูรณ์
- สนามบินเลย
- สนามบินอุดรธานี
- สนามบินสกลนคร
- สนามบินนครพนม
- สนามบินอุบลราชธานี
- สนามบินขอนแก่น
- สนามบินร้อยเอ็ด
- สนามบินบุรีรัมย์
- สนามบินนครราชสีมา
- สนามบินดอนเมือง
- สนามบินหัวหิน
- สนามบินชุมพร
- สนามบินระนอง
- สนามบินสุราษฎร์ธานี
- สนามบินสมุย
- สนามบินนครศรีธรรมราช
- สนามบินภูเก็ต
- สนามบินกระบี่
- สนามบินตรัง
- สนามบินหาดใหญ่
- สนามบินปัตตานี
- สนามบินนราธิวาส

2. สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำเส้นทางบิน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

- สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
- สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

40-1.jpg

Admin 28/7/2558 1545 0
Share :