Head GISDTDA

คน GISTDA ต้องรู้ Ep.08 ตอน จัดการอย่างไรเมื่อบ้านและที่ทำงานคือที่เดียวกัน

WORK FROM HOME

จัดการอย่างไรเมื่อบ้านและที่ทำงานคือที่เดียวกัน

  • งานในช่วง WFH เพิ่มขึ้นหรือลดลง ?
  • มีปัจจัยในการรบกวนเวลาทำงานบ้างไหม ?
  • งานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไร ? 
  • ปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานในช่วง WFH เป็นอย่างไร ?
Admin 2/8/2564 0
Share :