Head GISDTDA

GISTDA หารือร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตาม การใช้งานระบบNGIS Portal ระบบ FGDS และระบบภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางบกและทางทะเล (Chaengpai Application)

20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตาม ประเมินผล การใช้งานระบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ได้แก่ ระบบ NGIS Portal ระบบ FGDS และระบบภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางบกและทางทะเล (Chaengpai Application)

โดยมีนางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ร่วมกับ ปภ.จังหวัด, สัสดีจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, เกษตรและสหกรณ์จังหวัด , ประมงจังหวัด และแขวงทางหลวงชนบท รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

Admin 20/7/2564 0
Share :