Head GISDTDA

จิสด้า แจ้งเลื่อนการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่2/2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้แพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการติดเชืั้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักศึกษาฝึกงานของ สทอภ.

ทางสทอภ. จึงขอเลื่อนการรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษา intern ไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ จึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้

 

สอบถามเพิ่มเติม  นางสาววัชรี  นพศรี
โทร:  086-167-2248
Line Phone Number: 0861672248

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 20/4/2020 0
Share :