Head GISDTDA

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ. ดังรายชื่อข้างต้น
โปรดยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563  ทาง Line ID 0861672248 เท่านั้น
โดยแจ้งข้อความดังนี้ =  ชี่อ/นามสกุล/ข้อความยืนยัน หรือ ข้อความปฏิเสธ การเข้าฝึกงานกับ สทอภ.
รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ.  รอบที่ 1/2564  ดังนี้

 

ลำดับ  ชื่อ - นามสกุล  มหาวิทยาลัย  ระยะเวลาฝึกงาน  เข้ารับการฝึกงานสังกัด สทอภ. สาขาที่ฝึกงาน   สถานะการฝึกงาน

1.

นางสาวกัญญารัตน์ สดคมขำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564

วันสิ้นสุด : 02-กรกฎาคม-2564

สำนัก  ผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ระบบสำรวจภาคพื้นพิภพ
โครงการ  พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล
เจ้าหน้าที่นิเทศ นายสุรมงคล ศิริพล

สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.

ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

2.

นายฮาริน  โต๊ะหลี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่เริ่ม   : 01-กุมภาพันธ์-2564
วันสิ้นสุด  : 21-พฤษภาคม-2564

สำนัก  ประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางวราทิพย์  บัวแก้ว

สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.

ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

3.

นายนาวิน  รินรัตน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่เริ่ม   : 01-กุมภาพันธ์-2564
วันสิ้นสุด  : 21-พฤษภาคม-2564

สำนัก  ประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางวราทิพย์  บัวแก้ว

สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.

ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

4.

นายวันลุตฟีย์  บากา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่เริ่ม   : 05-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564

สถาบัน  วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย       บริการวิชาการ
โครงการ พัฒนาซอฟแวร์ควบคุมการปฏิบัติการดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software)
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางสาวธันย์ชนก คล่องแคล่ว

สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

ฝึกงานขอรับค่าตอบแทน

5.

นายอกณิษฐ์  นิมมานมงคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564

สำนัก     พัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ฝ่าย       พัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ
โครงการ AIT
เจ้าหน้าที่นิเทศ   ดร.ชยพล อินอาน

สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

6.

นายพิสิฐชัย  หาญผดุงกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564

สถาบัน   วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย        วิจัยและพัฒนา
โครงการ  Space traffic management system : ZIRCON
เจ้าหน้าที่นิเทศ   ดร.รุ่งนภา แก้วทองราช

สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

ฝึกงานขอรับค่าตอบแทน

7.

นายธนกฤต  สว่างโยธิน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564

สำนัก  ผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางธัญวรัตม์ อนันต์

สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.

ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

8.

นางสาวถลัชนันท์  สลัดทุกข์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564

สถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย      วิจัยและพัฒนา
โครงการ On-board Flight software for small satellite
เจ้าหน้าที่นิเทศ  ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน

สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

ฝึกงานขอรับค่าตอบแทน

9.

นายศดานันท์  พันโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด  : 11-มิถุนายน-2564
สำนัก  ผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย    ผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางธัญวรัตม์ อนันต์
สทอภ.
(ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) กทม.
ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
10.

นางสาวศศิวิมล  คนขยัน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่เริ่ม   : 07-มิถุนายน-2564
วันสิ้นสุด  : 13-สิงหาคม-2564

สำนัก  พัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ฝ่าย    พัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ
โครงการ พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานการบริการจากโครงสร้างพื้นฐานจากโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบ AEROSPACE และ THEOS2
เจ้าหน้าที่นิเทศ  นางสาวบุษยมาศ เพชรทอง

สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

11. นางสาวอลีนา อัศวกิตติมากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่เริ่ม   : 19เมษายน-2564
วันสิ้นสุด : 11-มิถุนายน-2564
สถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย      วิจัยและพัฒนา
โครงการ Space traffic management system : ZIRCON
เจ้าหน้าที่นิเทศ  ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน
12. นางสาวธัญสิริ สิงคะปะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่เริ่ม   : 19-เมษายน-2564
วันสิ้นสุด : 11-มิถุนายน-2564
สถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่าย      วิจัยและพัฒนา
โครงการ Space traffic management ZIRCON
เจ้าหน้าที่นิเทศ  ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน
สทอภ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ฝึกงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

 

อันดับที่ 1 นางสาวพิมลพรรณ  นิมิตอังกูร แจ้งยกเลิกการฝึกงาน ทั้งนี้ได้สรรหานักศึกษาทดแทนอันดับที่ 1 คือ นางสาว กัญญารัตน์ สดคมขำ
 


ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

โดย : นางสาววัชรี  นพศรี / นักบริการวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 8/12/2020 2199 0
Share :