Head GISDTDA

การประชุมคณะอนุกรรมการ CGCSR ครั้งที่ 4/2563

อีกครั้ง..!! กับการประชุม CG&CSR ครั้งที่ 4/2563

เรายังคงอยู่ในช่วง Social Distancing กับการประชุมแบบ Online ที่ท่านอนุกรรมการฯ ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมหลายท่าน พร้อมรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร โดยครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุง (ร่าง) มาตราฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. ต่อไป

Admin 30/4/2564 0
Share :