Head GISDTDA

“ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

          ด้วย ฝ่ายภาพลักษณ์องกรณ์และประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Work Across Functions (Efficient Communication and Collaboration)” ให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ. ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการ รวมทั้งเข้าใจธรรมชาติของคนที่จะต้องสื่อสารและประสานงานด้วย ซึ่งจะสามารถนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาและปรับใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมายิ่งขึ้น
          โดยหลังจากนี้ จะมีการติดตามผลการฝึกอบรมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ว่ามีการนำความรู้ไปปรับใช้อย่างไร รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารและการประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Admin 10/7/2019 0
Share :