Head GISDTDA

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สทอภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดําเนินงานให้สูงขึ้น โดยการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือ ผู้รับบริการ และเป็นหน่วยงานภาครัฐในการดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศต่อไป

Admin 10/6/2019 0
Share :