Head GISDTDA

“การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ”

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนาการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศโดยมี รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 44  หน่วยงาน จำนวน 130 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จำเป็นต้องมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศที่ประกาศใช้งานแล้ว และเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ

Admin 10/6/2019 0
Share :