Head GISDTDA

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ภารกิจสื่อสารสร้างความเข้าใจ ด้าน AIP

ให้กับบุคลากรจิสด้าได้รับรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันผลักดัน AIP สู่การยอมรับ

และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

Admin 31/5/2019 0
Share :