Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ที่จังหวัดสงขลา และ คุณภาพอากาศเริ่มทีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ที่ภาคเหนือตอนบนและที่ภาคใต้บางพื้นที่ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พัทลุง และ ตรัง โดยพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค กลับกันพบคุณภาพอากาศดี (สีฟ้า) ในภาคใต้บ้างพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และ ยะลา สาเหตุที่วันนี้ปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวาน ที่ดูได้จากระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) นั้น เนื่องมาจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ อ่อนตัวลง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้  จึงเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 14/2/2021 0
Share :