Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

อากาศยังคงดีอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 12.00 น. พบคุณภาพอากาศ ดี-ดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) เกือบทั่วทั้งประเทศ แต่ยังพบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) อยู่บ้างเล็กน้อย ในจังหวัด #สกลนคร พบค่า AQI  ในระดับ 39  ส่วนคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีคุณภาพอากาศที่ดีเช่นกัน โดยค่า AQI เฉลี่ยอยู่ที่ระดับไม่เกิน 30 ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ที่น้อย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 11/5/2021 0
Share :