Head GISDTDA

GISTDA เข้าศึกษาดูงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (WAR ROOM) จังหวัดลำปาง

การศึกษาดูงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (WAR ROOM) จังหวัดลำปาง
วันที่ 23 มีนาคม 2564 ประธาน อ.ก.พ.ร.ภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์) อนุกรรมการ อ.ก.พ.ร.ฯ (นายสุนิตย์ เชรษฐา) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ผอ.กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ (นางสาวนภนง ขวัญยืน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ศูนย์ข้อมูลและสั่งการ ระดับจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรนมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
2. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
ปัจจุบัน ศูนย์บัญชาการ (WAR ROOM) มีการตั้งไลน์กลุ่มชื่อว่า “WAR Room ไฟป่าลำปาง” ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 420 คน เพื่อใช้ในการสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ ในการเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องการป้องกันไฟป่า ทั้งในวันปกติและวันหยุดราชการ เช่น รายงานค่าฝุ่นละอองประจำวัน รายงานข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) รายงานผลการปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน รายงานผลการจับกุมและดำเนินคดีผู้ลักลอบเผาป่า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหา/อุปสรรคของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง คือ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ จึงต้องการเครื่องมือและเทคโนโลยี เช่น วิทยุสื่อสาร กล้อง CCTV โดรน เพื่อช่วยในการสื่อสารและปฏิบัติติงานป้องกันไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Admin 24/3/2564 0
Share :