Head GISDTDA

!! ประกาศ !! ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

เพื่อไปศึกษา ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
เพื่อไปศึกษา ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 2 ทุน ได้แก่
ทุนที่ 1 ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Artificial Intelligence and Business Analytics
ทุนที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Marketing Management & Communication

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด ประกาศที่นี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ชั้น 7 ฝั่งตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนในครั้งนี้และ สทอภ. จะเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในอันดับสำรองเข้าพิจารณาตามลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  1. สถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพ

  2. การตัดสินของ สทอภ. ถือเป็นที่สิ้นสุด

  3. หากมีข้อสงสัย ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล นางสาวสุจิตา นุ่มสุวรรณ เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2141-4582 หรือ 08 6136 7190

  4. ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสำนักงานฯ

วันที่ของประกาศ: 

พุธ, 12 พฤษภาคม 2021

Admin 12/5/2564 1067 0
Share :