Head GISDTDA

AIP Online Part2 ลุยต่อการแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP ประสาน ฝบว. และ ฝทส./สอร.(3S) ขอหารือผ่านระบบ Google Meet เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP ร่วมถึงการพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ EEC และน่าน ภายใต้โครงการ THEOS2 โดยมีเจ้าหน้าที่ ฝบว. และ ฝทส./สอร.(3S) เข้าร่วม 8 คน ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยน พูดคุยและเสนอแนะอย่างน่าสนใจ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. มีการใช้งาน AIP หรือยัง และหลังจากมีการใช้งานแล้วมีแผนดำเนินการอย่างไร และจะติดตามการใช้งานอย่างไร
2. หากได้ทดลองใช้งานจริงแล้วเกิด Affects กับในพื้นที่ ในภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางหรือทางเลือกอย่างไรในการแก้ปัญหาจุดนี้
3. ใครเป็นผู้ใช้ AIP บ้าง
4. GISTDA ต้องเป็นคนเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆจะเป็นผู้ดำเนินกา
ข้อเสนอแนะ
1. ถ้าใช้งาน AIP ได้จริง การ Update Program หรือ Update Software เพื่อให้เป็น Machine learning จริงๆ ปัญหาที่น่ากังวลคือ หากขยายผลดำเนินการทั้งประเทศจะต้องเก็บข้อมูลอีกเท่าไหร่ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ และจะมี Bigdata ที่จะเก็บข้อมูลขนาดนั้นหรือไม่ รวมถึงจะเกิดประสิทธิภาพแค่ไหน ซึ่งกว่าจะดำเนินการได้ทั้งประเทศอาจจะมีอะไรที่ดีกว่านี้
2. การนำเสนอความจะเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ มองเห็นภาพมากกว่านี้ เนื่องจากผู้ที่รับฟังไม่ได้จบทางด้าน Remote Sensing หรือ Space

Admin 6/5/2564 0
Share :