Head GISDTDA

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการเมือง

 

THEOS-2 ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการเมือง

 

THEOS-2 ที่ยกระดับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมีศักยภาพในการบริหารจัดการเมืองในหลายแง่มุม ทั้งสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน นี่คือตัวอย่างของประโยชน์ที่เราในฐานะประชาชนจะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านผู้ใช้ข้อมูล

 

เพราะเส้นทางคือชีวิต ภาครัฐยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ด้วยข้อมูลดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการเมือง

 

1. การวางแผนพัฒนาและรับมือกับปัญหาเมือง

 

THEOS-2 ช่วยสำรวจและมองเห็นสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่เมือง ซึ่งจะช่วยวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน การวางแผนการจราจร การจัดการประมาณและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่ที่อาจมีภัยพิบัติ พื้นที่น้ำท่วม หรือพื้นที่ที่ต้องการเส้นทางพิเศษสำหรับขนส่งสินค้า

 

2. การควบคุมการใช้ที่ดินและการก่อสร้าง

 

THEOS-2 ช่วยตรวจสอบการใช้ที่ดินและการก่อสร้างในพื้นที่เมือง ซึ่งช่วยควบคุมความเขียวของพื้นที่และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมความเขียวของพื้นที่และการกำกับการก่อสร้างที่ยั่งยืนช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย

 

3. การวางแผนการจราจรและการขนส่ง

 

ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 สามารถใช้วางแผนการจราจรและการขนส่งในเมือง ซึ่งช่วยลดการจราจรที่แออัด อนุรักษ์พลังงาน และประมาณการเวลาของการเดินทาง

 

รักษาผลประโยชน์ เสริมสร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการของเอกชนด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการเมือง

 

1. การวางแผนทางพาณิชย์และการขนส่ง

 

ภาคเอกชนสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 เพื่อวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าและควบคุมการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประโยชน์ให้ภาคเอกชน.

 

2. การวางแผนการขนส่งสินค้า

 

ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 ช่วยวางแผนจัดส่งสินค้าในเมืองและจราจรในเส้นทางที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดการจราจรที่แออัด อนุรักษ์พลังงาน และประหยัดทรัพยากร

 

3. การตรวจสอบสภาพพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์

 

ภาคเอกชนที่มีกิจกรรมในการอสังหาฯ สามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมจาก THEOS-2 เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาฯ ซึ่งช่วยควบคุมความเขียวของพื้นที่ การจัดสวนของโครงการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอสังหาฯ

 

เพราะหัวใจสำคัญของเมืองคือการวางแผนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ THEOS-2 จะเข้ามาช่วย ‘มอง’ ในที่ที่มีสายตาของเรามองไม่เห็น และ ‘เห็น’ ในสิ่งที่มนุษย์ไปไม่ถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น

 

#THEOS2

#GISTDA

Nattakarn Sirirat 13/11/2566 0
Share :