Head GISDTDA

GISTDA เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเยี่ยมคารวะและเรียนปรึกษาการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

_วันที่ 29 กันยายน 2566_ 

GISTDA เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเยี่ยมคารวะและเรียนปรึกษาการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ การนี้ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มีความประสงค์ให้ GISTDA ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาทดลอง ศึกษาวิจัยในพื้นที่โครงการของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ก่อนถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่โครงการต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงนำองค์ความรู้นี้ไปต่อยอด ขยายผล สู่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Nattakarn Sirirat 29/9/2566 0
Share :