Head GISDTDA

GISTDA จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการองค์ความรู้ KM

เมื่อวันที่ 8 และ 11 กันยายน 2566 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบการจัดการองค์ความรู้ KM ให้กับบุคลากรภายในองค์กร

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง โดยการอบรมจะจัดขึ้น 2 รุ่น คือ วันศุกร์ที่ 8 และ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Online 

luckyka.tia 11/9/2566 0
Share :