Head GISDTDA

GISTDA จิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. นำทีมโดย นางสาววรรณวีร์ ศิลโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สทอภ. ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง ดำเนินโครงการจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

luckyka.tia 9/8/2566 0
Share :