Head GISDTDA

คณะผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชมดูงาน GISTDA

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 GISTDA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผสทอภ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนำเสนอภารกิจที่สำคัญของ สทอภ.

ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการปฏิบัติการภายในศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ หรือ AIT ที่ใช้รองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมที่มีมาตรฐานระดับสากลซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมของโลกได้ในอนาคต

ต่อมาได้เข้าชม Space Inspirium ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งแรกของประเทศไทย ที่มุ่งหวังสร้างเป็นสถานที่จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในเรื่อง ‘อวกาศ’ ที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้

luckyka.tia 12/5/2566 0
Share :