Head GISDTDA

สูงลิ่วจนน่าเป็นห่วง...!!! ทั้งจุดความร้อน และ PM 2.5

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 23 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อนสูงขึ้นกว่าเดิมมากถึง 2,278 จุด ในขณะที่ สปป.ลาว ยังคงสูงสุดเพิ่มขึ้นกว่าวานก่อนถึง 6,679 จุด ตามด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 5,324 จุด เวียดนาม 966 จุด กัมพูชา 790 จุด และมาเลเซีย 18 จุด

  สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นป่าอนุรักษ์ 984 จุด, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 770 จุด , พื้นที่เกษตร 221 จุด, พื้นที่ชุมชนอื่นๆ 144 จุด , พื้นที่เขต สปก. 142 จุด , และพื้นที่ริมทางหลวง 17 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ คือ #แม่ฮ่องสอน 460 จุด #น่าน 205 จุด และ #เลย 143 จุด

  ส่วนค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” แบบรายชั่วโมง เมื่อเวลา 11:00 น. ที่ผ่านมา พื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันตกมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดที่มีค่า PM 2.5 สูงสุดคือ #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน #พะเยา ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา ในขณะที่กรุงเทพมหานคร พบ เขตที่มีค่า PM 2.5 เป็นสีส้มอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือ #ดอนเมือง #สายไหม #หลักสี่ #บางเขน #ลาดพร้าว

  สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

  อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

  ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "#เช็คฝุ่น"

#จิสด้า #GISTDA #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #PM2POINT5 #PM

phasaphong.tha 24/3/2566 0
Share :