Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที 12 (Thailand Forest Ecological Research Network Conference, T-Fern#12) เรื่อง “ธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน : การปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้

 เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ บรรยายพิเศษ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมกับการจัดการไฟป่า และการจัดการพื้นที่สีเขียวในด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดก๊าชเรือนกระจกให้กับประเทศไทย  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 190 คน ณ UNISERVE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ทั้งนี้ GISTDA ยังได้เข้าร่วมการบรรยาย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1. การเปรียบเทียบการประเมินชีวมวลเหนือพื้นดิน และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนด้วยการสำรวจป่าไม้แบบดั้งเดิม Terrestrial Laser Scanners (TLS) : กรณีศึกษาพื้นที่แปลงยางพารา โดย นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ นักภูมิสารสนเทศ
2. การประเมินมวลชีวภาพ (คาร์บอน) ในพื้นที่ป่าด้วย Machine Learning โดย นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
รวมทั้งเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เรื่อง “ การตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าชคาร์บอนได้ออกไซด์ และไอน้ำโดยเทคนิคความแปรปรวน ร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) ในระบบนิเวศการเกษตรและป่าไม้”  ผลการเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

phasaphong.tha 13/2/2566 0
Share :