Head GISDTDA

GISTDA จัดเสวนา “ดาวเทียมสำรวจโลกกับการพัฒนาประเทศ”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชัน GISTDA จัดเสวนา “ดาวเทียมสำรวจโลกกับการพัฒนาประเทศ” ระดมความเห็นกว่า 30 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อประเมินความพร้อม วางแผนสร้างและพัฒนาดาวเทียมฝีมือคนไทย สร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ และต่อยอดองค์ความรู้ในการเตรียมการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกรุ่นต่อไป หลังจากดาวเทียมทั้งสองดวงในโครงการ THEOS-2 พร้อมส่งขึ้นสู่อวกาศเร็ว ๆ นี้

เสวนาดังกล่าวแบ่งกลุ่มตามภารกิจสำคัญของประเทศ ได้แก่

1. ภารกิจความมั่นคง

2. ภารกิจเกษตรกรรม

3. ภารกิจการจัดการผังเมืองและเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

4. ภารกิจเฝ้าระวังและติดตามภัยธรรมชาติและทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม

5. ภารกิจทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ

ในโอกาสนี้ ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลดาวเทียมที่จำเป็นต่อภารกิจต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบจากการใช้ข้อมูลดาวเทียม ซึ่ง GISTDA และทีมที่เกี่ยวข้องจะวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิศวกรรม เพื่อสรุปคุณสมบัติที่เหมาะสม นำไปออกแบบระบบดาวเทียมสำรวจโลกรุ่นต่อไปให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

amorn.pet 19/1/2566 0
Share :