Head GISDTDA

GISTDA ต้อนรับคณะดูงาน จาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม GISTDA ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรม “หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมืองรุ่นที่ 7) จาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายสรุป หัวข้อ "การดำเนินกิจการของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ" โดย ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ ให้การต้อนรับและบรรยาย รวมทั้งได้นำคณะเข้าเยี่ยม Space Inspirium เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการอบรม  อีกทั้งยังได้สร้างและสานสัมพันธ์อันจะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างเครือข่าย ในอนาคตต่อไป

luckyka.tia 5/8/2565 0
Share :