Head GISDTDA

ตรวจประเมินการดำเนินโครงการ Green Office GISTDA กทม.

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พื้นที่ สทอภ. ศูนย์ราชการฯ ชั้น 6 และชั้น 7 รวมพื้นที่ที่เข้ารับการประเมิน  5,900 ตารางเมตร  

 

โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รอง ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานคณะทำงานฯ ดำเนินการรับการตรวจประเมินในพื้นที่ พร้อมกันนี้ คณะทำงานทั้ง 6 หมวดร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่ในการตรวจประเมินด้วย

ระหว่างการตรวจประเมินได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ในการให้ข้อมูลและปฏิบัติตามข้อสักถามจากคณะกรรมการ ได้อย่างครบถ้วน

luckyka.tia 5/8/2565 0
Share :