Head GISDTDA

GISTDA ชู Co-Creation จับมือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และหน่วยงานพันธมิตร ผลักดัน GI Tech For Green Area “นำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียว”

23-24 มิถุนายน 2565 GISTDA นำทีมโดย ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริม Co-Creation ผ่านการสัมนาดูงาน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้มุมมองเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว เพื่อความสมดุลและยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อน GI Technology ในรูปแบบ Co-Creation สานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

.

นอกจากนี้ การจัดเสวนากิจกรรม Co-Creation ในครั้งนี้ยังมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ร่วมเสวนาถึงแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วน , ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเสวนาในด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย , ผู้แทนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯร่วมเสวนาด้านเป้าหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้แทน GISTDA กับบทบาทสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำกับแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆในภารกิจเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวที่สมดุลและยั่งยืน ครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกแต่จะเป็นก้าวสำคัญ ในการสร้าง ส่งเสริมความตระหนักและการรับรู้วงกว้าง ต่อการเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญ ให้เกิดการยอมรับกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สู่การกำหนดมาตรฐาน การลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เรามาร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยและโลกที่น่าอยู่ของเราต่อไป

phakpoom.lao 23/6/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top