Head GISDTDA

GISTDA จัดฝึกอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน” ครั้งที่ 1

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์  ได้จัดการฝึกอบรม “การจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน” ภายใต้การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ก็คือวันนี้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว ความสำคัญของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว รวมไปถึงรูปแบบการหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติได้ สร้างความตระหนักและมีพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างรู้คุณค่า และสามารถดำเนินงานบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นการอบรมวันแรก โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งในช่วงแรก ได้รับเกียรติจาก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. ที่ได้เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ในช่วงแรก ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ บุคลากร ก่อนรับฟังการบรรยายอีกด้วย

โดยการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากร ของ GISTDA 

ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทั้งพื้นที่ ศรก.  และ พื้นที่ ชลบุรี ที่ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายหลัก บุคลากร สทอภ. แม่บ้าน และ รปภ. รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 90 คน

luckyka.tia 19/5/2565 0
Share :