Head GISDTDA

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้านภูมิสารสนเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสิรินธร (Sirindhorn Center for Geo-informatics Master’s degree Program) หรือ SCGI Master Program รุ่นที่ 5 เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด้านภูมิสารสนเทศ

ปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ GISTDA
ปีที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาองค์วามรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยผ่านความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาโท 2 ใบ (Double Degrees) 

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษา
วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 40 ปี และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป (ทุนส่วนตัว)
วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 40 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2565

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: http://scgi.gistda.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 033 048 091 หรือ pramet.kae@gistda.or.th

scgi

scgi1

scgi2

Admin 6/10/2564 1811 0
Share :