Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการจังหวัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์จังหวัด

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ปี 2558 นำทีมโดยนางสาวสุภาพิศ ผลงาม ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดพังงา อาทิ สำนักงานจังหวัด เทศบาล อบต.สำนักงานที่ดิน ปภ.กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 85 คนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายประยูร รัตนเสนีย์)ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมิลัน รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีบรรยายการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการจังหวัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งแนะนำระบบบริการและการใช้งานภูมิสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์ของ GISTDA ที่ใช้สนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการจังหวัดได้อย่างมีระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินศักยภาพของจังหวัดในการกำหนดทิศทางการพัฒนา แก้ไข และต่อยอดในงานด้านต่างๆ เช่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว ด้านภัยพิบัติ ด้านการเกษตรและด้านป่าไม้ เป็นต้น
     ซึ่งการจัด Road Show ในครั้งนี้จังหวัดพังงาสามารถบริหารจัดการจังหวัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์จังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้อย่างมีแบบแผน เกิดรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 3/4/2558 0
Share :