Head GISDTDA

GISTDA เร่งนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่จังหวัดเพชรบูรณ์

GISTDA เร่งนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่จังหวัดเพชรบูรณ์

     เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 3ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยมีนายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "การจัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการระบบบริการภูมิสารสนเทศ เพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์" เพื่อนำข้อมูล แหล่งน้ำ ถนน ขอบเขตการปกครอง ขอบเขตเทศบาล ข้อมูลภาพจากดาวเทียม พื้นที่น้ำท่วม สถานที่สำคัญ  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  และ ระบบบริการสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกป่า ไปใช้เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ได้แก่  สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์  สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์  และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์

Admin 24/9/2557 0
Share :