Head GISDTDA

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill Reskill

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาค ทั้ง 7 ศูนย์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill Reskill “ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีการบรรยายพิเศษ “Power of Regionalization : STI Partnership”โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานกรรมการ จิสด้า และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการจิสด้า บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ Co – Creation Value From Agenda & Area Based “ เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างจิสด้ากับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 7 ศูนย์ โดยเน้นการทำงานร่วมกัน ยกระดับจาก localization ไปสู่ Regionalization ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนากำลังคน งานวิจัย การบริการวิชาการ และความร่วมด้านอื่นๆ  เพื่อการพัฒนาของประเทศในเชิงพื้นที่ต่อไปในอนาคต

Admin 20/8/2563 697 0
Share :