Head GISDTDA

กมธ.อววน. วุฒิสภา ลงพื้นที่ GISTDA ศรีราชา เยี่ยมชมภารกิจและติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศของ GISTDA  โดยมี นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ให้แก่ คณะกรรมาธิการฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... และการผลักดันโครงการท่าอวกาศยาน หรือ Spaceport ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตและให้ GISTDA เผยแพร่ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างเทคโนโลยีอวกาศได้เองในอนาคต

Admin 29/10/2563 0
Share :