Head GISDTDA

เยี่ยมชมดูงาน สทอภ. GISTDA สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การเยี่ยมชมดูงานตามแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)

ดูงาน ณ สทอภ. / GISTDA สำนักงานใหญ่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  กรุงเทพมหานคร

แนวทางปฎิบัติในการเยี่ยมชมดูงานตามแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)
 

1. การเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานภายใน สทอภ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมตามภารกิจของ สทอภ. เป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2. สามารถแจ้งเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ได้สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น.โดยคณะดำเนินการจองคิวเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

3. จำนวนผู้ขอเข้าเยี่ยมชมดูงานไม่เกิน 15 คน ต่อ 1 คณะ/ต่อรอบ/ต่อหน่วยงาน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง Social Distancing

4. คณะดูงานจัดส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อ/เบอร์โทรศัพท์ของคณะผู้เยี่ยมชม ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ของประสานงาน พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

5. ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. ควรอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

6. ก่อนเดินทางเข้าเยี่ยมชมดูงาน ให้คณะดูงานประสานจัดส่งหลักฐานคณะดูงานทุกคนให้ สทอภ. ดังต่อไปนี้

6.1 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม โดยได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน

6.2 เอกสารรับรองผลการตรวจ COVID‑19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ สำหรับการตรวจที่ดำเนินการไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าเยี่ยมชม/ดูงาน หรือ ในรูปแบบ Rapid Antigen Test (RTK) ที่มีผลเป็นลบ โดยดำเนินการตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าเยี่ยมชมดูงาน

6.3 กรณีผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ให้แสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่เข้าเยี่ยมชมดูงาน

7. ในวันที่เข้าเยี่ยมชมดูงาน ให้ดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและลงทะเบียน ดังนี้

7.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมติดสติ๊กเกอร์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจ หากเกินกว่า 37.5 องศา จะต้องให้บุคคลนั้นนั่งรอในจุดที่กำหนดไว้ให้ จนกว่าคณะที่เหลือจะเยี่ยมชมแล้วเสร็จ

7.2 ลงทะเบียนเข้าพื้นที่โดยประเมินความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" https://savethai.anamaimoph.go.th/poll.php หรือ "ทำแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิค-19"

7.3 ผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการเยี่ยมชมดูงานใน สทอภ.

8. การเยี่ยมชม/ดูงาน กำหนดในรูปแบบการบรรยายในห้องประชุม และพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น งดการเดินเยี่ยมชมในพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากกำหนดการ

9. การเข้าเยี่ยมชมดูงานจะให้บริการเฉพาะน้ำดื่มแบบขวดเท่านั้น ของดการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชม

1. ติดต่อประสานงานเพื่อจองวันและเวลาเข้าเยี่ยมชมได้ที่หมายเลข 02 141 4918 / 02 141 4581

2. ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ.โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ รายชื่อคณะที่มีรายละเอียดข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  รายชื่อคณะผู้เยี่ยมชมโดยละเอียด พร้อมแนบแบบฟอร์มแจ้งหัวข้อการเข้าชม

ส่งหนังสือมาก่อนที่ visit.headoffice@gistda.or.th หรือ โทรสาร 02 143 9592
และฉบับจริงส่งไปรษณีย์ มาที่ 

สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 18/1/2565 976 7
Share :