Head GISDTDA

จองเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานของ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลหน่วยงาน

1. * ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
 
 
2. * วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน
 
 
3. แนวทางความร่วมมือในอนาคต
 
 
4. * วันที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน
 
 
5. * ช่วงเวลา
 
 

ส่วนที่ 2 : หัวข้อที่ประสงค์จะฟังการบรรยาย

รายละเอียด : โปรดเลือกหัวข้อที่ประสงค์จะฟังการบรรยาย (ไม่เกิน 3 หัวข้อ)

1.ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ

แต่ละหัวข้อใช้เวลาในการบรรยาย รวมตอบข้อสักถาม ประมาณ 40 นาที
 • กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดาวเทียมเพิ่มค่า (สปภ./ฝภม.)
 • การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการต่อยอดการใช้งานในด้านต่าง ๆ (สปภ./ฝภม.)

2.การพัฒนาระบบ Website/Application

 

3.ด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

แต่ละหัวข้อใช้เวลาในการบรรยาย รวมตอบข้อสักถาม ประมาณ 40 นาที

 • ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม (FLOOD)
 • ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (DROUGHT)
 • ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่ไฟป่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (FIRE)
 • ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISAGRO 4.0)
 • ระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม (RICE)
 • ระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม (ECO PLANT)
 • ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่ป่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (G-Green Area)
 • ระบบการให้บริการข้อมูลของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (G-Climate)
 • ระบบให้บริการข้อมูล PM 2.5 จากดาวเทียม (PM 2.5)
 • โครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (SUVARNABHUMI)
 • ระบบการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ (Water Area)
 • ระบบวิเคราะห์ผลกระทบจากน้ำท่วม / พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ (G-WATER)
 • โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (สธอ.-2)
 • นโยบายอัจริยะที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Actionable Intelligence Policy : AIP) (สธอ.-2/ฝนช.)

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลติดต่อ

รายละเอียด : กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

1. * ผู้ประสานงาน
 
 
2. * เบอร์ติดต่อ
 
 
3. * อนุญาตให้ สทอภ. บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
 
 

ส่วนที่ 4 : แนบไฟล์เอกสาร

1. * หนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม
ไฟล์แนบ pdf
ท่านสามารถใส่ไฟล์แนบได้ไม่เกิน 5,000 KB.
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์ม มาพร้อมกับหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 
 
 
 

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมก่อนใคร...สมัครเลย