Head GISDTDA

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2564

จับตา เชียงใหม่ น่าน ตาก เสี่ยงไฟป่าสูงสุด

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงพื้นที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จากภาพแสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในช่วง 19-25 เมษายน 2564 โดยพบ 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ #เชียงใหม่ #น่าน #ตาก ตามลำดับ พร้อมให้จับตา 2 จังหวัดที่มีระดับความเสี่ยงสูสีคือ #เชียงราย #แม่ฮ่องสอน  ส่วนจังหวัดที่เหลือยังคงมีพื้นที่เสี่ยงกระจายอยู่โดยรอบ ทั้งนี้ ต้องดูสถานการณ์ฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับ รวมถึง สภาพพื้นผิวยังคงมีความชื้นปกคลุมอยู่บ้าง แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เช่นกัน
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 19/4/2021 0
Share :