Head GISDTDA

พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น  บริเวณ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบพื้นที่เสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่า  ในจังหวัด ตาก ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์  รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่  น่าน อุทัยธานี กำแพงเพชร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร
ทั้งนี้หากมีฝนตกในช่วงสัปดาห์นี้ มีความเป็นไปได้ว่าจุดความร้อนจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 8/2/2564 0
Share :