Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 4 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 9 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา พบจุดความร้อนเท่ากัน 3 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 2 จุด และที่จังหวัดตาก 1 จุด

Admin 4/12/2563 0
Share :