Head GISDTDA

กองบัญชาการควบคุมการปฎิบัติการทางอากาศ นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ยกระดับขีดความสามารถในภารกิจของกองทัพอากาศ

กองบัญชาการควบคุมการปฎิบัติการทางอากาศ นำทีมเข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA เพื่อนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ยกระดับขีดความสามารถในภารกิจของกองทัพอากาศ

.


3 เมษายน 2567 ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฎิบัติการทางอากาศ (คปอ.ทอ.) โดย คปอ.ทอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าศึกษาดูงานภารกิจของ สทอภ. และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่งกองทัพอากาศกับ สทอภ.

อีกทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทำแผนที่  เพื่อตอบโจทย์การทำงานด้านความมั่นคง และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการบรรยายเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ     ของ สทอภ. ( SSA & STM, UTM & UAV, SAR, GNSS)


.


ทั้งนี้ คณะดูงานฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการจัดทำแผนที่ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง และตอบโจทย์การวางแผนงานต่างๆ ในภารกิจของ คปอ.ทอ.  และร่วมหารือแนวทาง       ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ทอ. และ GISTDA เพื่อยกระดับขีดความสามารถในภารกิจของกองทัพอากาศ ได้แก่ การประยุกต์ใช้ข้อมูล DEM, Lidar และ Drone detection สำหรับใช้ในการป้องกันทางอากาศ เป็นต้น

Nattakarn Sirirat 3/4/2567 466 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง