Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ สำนักงาน กปร. ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเครือข่ายภาคี จัดฝึกอบรมหลักสูตร S&GI และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก THEOS-2 และลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

GISTDA ร่วมกับ  สำนักงาน กปร. ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเครือข่ายภาคี จัดฝึกอบรมหลักสูตร S&GI และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก THEOS-2 และลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำเทคโนโลยี S&GI นำข้อมูลไปใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 GISTDA ร่วมกับ สำนักงาน กปร. จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ข้อมูลจาก THEOS-2 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน


อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการใช้ Application ของ GISTDA ได้แก่ เช็คน้ำ เช็คฝุ่น เช็คแล้ง Life Dee และ Dragonfly รวมถึงการลงพื้นที่สู่การปฏิบัติจริง ณโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นผู้กล่าวเปิด และนางพิชญดา หัสภาค รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และมีผู้บริหารสำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากภาครัฐ และภาคการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 130 คน


พร้อมกันนี้ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการประชุมหารือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเครือข่ายภาคี ประกอบด้วยผู้แทนจาก GISTDA สำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมการปกครอง ผู้นำชุมชน และเกษตรกร เพื่อจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ได้จากดาวเทียม THEOS-2 มาบริหารจัดการเชิงพื้นที่ บริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และเกษตรกรรม นำไปสู่ความอยู่ดี กินดีของประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก ดำเนินการ อบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ในพื้นที่โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรอบเวลา3-6 เดือน และระยะที่ 2 ติดตามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลแปลงเกษตรกร บริเวณโดยรอบโครงการฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลอวกาศ ระหว่าง GISTDA และ กปร. เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล การนำข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นศูนย์บริการในพื้นที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังหน่วยงานท้องถิ่น โดยคาดหวังว่าศูนย์ฯ ดังกล่าว

จะนำไปเป็นต้นแบบกับหน่วยงานและจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

#GISTDA #อว #SpaceTechnology #เทคโนโลยีอวกาศ #สำนักงานกปร #โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น #เช็คน้ำ #เช็คฝุ่น #เช็คแล้ง #LifeDee #Dragonfly #THEOS2 #สกลนคร

Nattakarn Sirirat 23/2/2567 439 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง